เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
18 - 22 Sep 2019 5D4N TG-T12:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5วัน4คืน THAI AIRWAYS 18,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG-T12:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5วัน4คืน
Program Detail
วันที่

หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว – มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค                       :เช้า,เที่ยง,--:

วันที่ 1

สุวรรณภูมิ - เถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต         

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน - มิยาฮาร่าไอศครีม – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต    :เช้า,เที่ยง,เย็น:

วันที่ 3

ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง :เช้า,เที่ยง,-:                                   

 

วันที่ 4

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง   :เช้า,เที่ยง,-:                                                                                     

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG634 (07.10-11.50)
Arrival Flight: TG635 (20.05-22.50)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 18,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 17,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 17,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 8,000
ที่ว่าง
28
Period
18 - 22 Sep 2019
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์