เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 26 Feb 2020 5D3N XWT39:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน NOK SCOOT 15,888 > 13,888 > 11,111 Full
29 Feb - 04 Mar 2020 5D3N XWT39:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน NOK SCOOT 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 Feb - 03 Mar 2020 5D4N CI-202:Taiwan So Cool อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน CHINA AIRLINES 18,900 > 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
CI-202:Taiwan So Cool อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานเถาหยวน-หมู่บ้านสายรุ้ง-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต  :บริการ-อาหารว่าง:

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่   :เช้า,เที่ยง,เย็น:  

วันที่ 3

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–วัดจงไถ่ฉานซื่อ–ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต                       :เช้า,เที่ยง--:                                                                   

วันที่ 4

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตลาดซิเหมินติง                 : เช้า,เที่ยง--:

วันที่ 5

อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101–เอาท์เล็ทมอลล์-สนามบินเถาหยวน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   :เช้า,--- :

Flights
CHINA AIRLINES
Departure Flight: CI838 (08.35-13.15)
Arrival Flight: CI837 (22.40-01.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 18,900 > 15,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 15,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 15,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 8,000
ที่ว่าง
0
Period
28 Feb - 03 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email