เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
14 - 18 Dec 2019 5D3N XWT39:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน NOK SCOOT 15,888 Full
21 - 25 Dec 2019 5D3N XWT39:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน NOK SCOOT 15,888 Full
29 Dec 2019 - 02 Jan 2020 5D3N XWT39:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน NOK SCOOT 25,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
11 - 15 Dec 2019 5D4N TG-T12:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5วัน4คืน THAI AIRWAYS 20,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG-T12:ไต้หวัน-อาหลีซาน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5วัน4คืน
Program Detail
วันที่ 1

สุวรรณภูมิ - เถาหยวน - หมู่บ้านสายรุ้ง - เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต                                                                        

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน - มิยาฮาร่าไอศครีม – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต    :เช้า,เที่ยง,เย็น:

วันที่ 3

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง :เช้า,เที่ยง,-:     

วันที่ 4

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน - ตึกไทเป101 - ซีเหมินติง   :เช้า,เที่ยง,-:                                                               

วันที่ 5

หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว – มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค  :เช้า,เที่ยง,--:

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG634 (07.10-11.50)
Arrival Flight: TG635 (20.05-22.50)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 20,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 20,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 20,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 10,000
ที่ว่าง
0
Period
11 - 15 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์