เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Oct - 04 Nov 2019 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 31,888 Full
06 - 10 Dec 2019 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 29,888 Full
13 - 17 Mar 2020 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 29,888 Full
27 - 31 Mar 2020 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 32,888 Full
12 - 16 Apr 2020 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 39,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ